Interesuje Cię wysokość podatku, cena za odbiór odpadów (opłata śmieciowa) ?. Przyjdź na sesję Rady Gminy Gorzyce.

0
1539Interesuje Cię wysokość podatku, cena za odbiór odpadów (opłata śmieciowa) ?. Przyjdź na sesję Rady Gminy Gorzyce.

XIV Sesja Rady Gminy Gorzyce – 27.11.2019 r. Godzina 15.30

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego z Powiatem Wodzisławskim dotyczącego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz rozliczeń finansowych związanych z jego działalnością.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2019/2020 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2019/2020 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2019/2020 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
16. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 2018/2019.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 25.11.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.