Rada gminy podjęła decyzję – Śmieci w górę!. Podatki też.

0
2737

Rada gminy Gorzyce w stosunku 15 radnych za , jedna osoba wstrzymująca się od głosu ( Urszula. Wachtarczyk) i dwie osoby przeciwne (Rafał Maciuga i Alicja ZUCH) przyjęła nowe (wyższe )stawki opłaty za śmieci na rok 2020 jakie będą obowiązywać mieszkańców gminy Gorzyce w 2020 roku.

Opłata to:

28,50 zł za śmieci segregowane
85,50 zł za śmieci nie segregowane
lub zniżka ( ulga ) 2 zł dla tych mieszkańców którzy będą kompostować odpady BIO czyli opłata wyniesie 26,50 zł od osoby.
Na wysokość ceny nie miało znaczenia że w 2020 roku będzie można tylko wystawić 5 worków brązowych(BIO) i raz w miesiącu będzie odbierany kubeł z popiołem.

W dyskusji na temat wysokości opłat za śmieci zabierali głos: wójt gminy , radni oraz przybyli na spotkanie mieszkańcy panowie Tymoteusz Kubica ( kontrkandydat na wójta w poprzednich wyborach) i pan leszek Pukowski.
Więcej szanowni mieszkańcy możecie zobaczyć z nagrania z sesji pod tym linkiem:

tu zobaczysz sesję Rady Gminy Gorzyce (e-sesja) zapraszamy

Radni gminy w głosowaniu jawnym przyjęła także podwyżki podatków od nieruchomości o średnio 15 %.

Tylko radny Rafał Maciuga miał wątpliwości w sprawie pkt. –

2) b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej 18,69 zł, na 21,49 zł w 2020r. a punktem 4 4) d) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1 m² powierzchni użytkowej 4,61 zł, na 4,87 zł w 2020 roku.

…tłumacząc że mechanikowi samochodowemu, który ma powierzchnie min 100m podnosi się podatek o 2,80 zł a gabinetowi lekarskiemu gdzie ceny za usługi są bardzo wysokie dla obywateli tylko o 26 groszy za metr kwadratowy. Radny Maciuga złożył wniosek formalny by obniżyć podatek z pkt 2 z 15% do 10 % . Wniosek ten został odrzucony przez radnych w stosunku 4 za – 13 przeciw.

Tak stało się faktem że rada gminy podwyższyła m podatki średnio o ok 15%.

Poniżej podajemy zmiany w różnych podatkach od nieruchomości. Pierwsza kwota to ta obecna w roku 2019 a duga kwota to nowa stawka w roku 2020.

1) Od budynków lub ich części: a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej 0,71 zł, na 0,81 zł w 2020r

2) b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej 18,69 zł, na 21,49 zł w 2020r.

3) c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1 m² powierzchni użytkowej 9,86 zł, na 11,18 zł w 2020r.

4) d) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1 m² powierzchni użytkowej 4,61 zł, na 4,87 zł w 2020 roku.

5) e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m² powierzchni użytkowej 4,67 zł, na 5,37 zł w 2020 r.

6) f) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni użytkowej 10,50 zł. na 12.08 zł w 2020 r

7) 3) Od gruntów: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 października 2018 r. Poz. 5985
8) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1 m² powierzchni – 0,84 zł, na 0,95 zł w 2020r

9) b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m² powierzchni – 0,32 zł, na 0,37 zł w 2020roku

10) c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, za 1 ha powierzchni – 4,51 zł, na 4,80 w 2020 r.

11) d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni – 0,21 zł. na 0,24 zł w 2020 r

12) e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za 1 m² – 2,98 zł na 3,15 zł w 2020 roku

linki poniżej

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Link do cen za podatek od śródków transportu
podatek od środków transportu w gminie Gorzyce