XV Sesja Rady Gminy Gorzyce – 19.12.2019 r.

0
937
SONY DSC


XV Sesja Rady Gminy Gorzyce – 19.12.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) na godz. 15.30 XV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym..
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2020 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2019 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2019-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Gorzyce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Turza Śląska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia obiektowi sportowemu położonemu w miejscowości Czyżowice przy ul. Rogowskiej.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.