XVII Sesja RG Gorzyce odbędzie się 27.02.2020 r. o godz. 15.30

0
689

Informujemy, że XVII Sesja RG Gorzyce odbędzie się 27.02.2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
XVI Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, odbędzie się 24 lutego 2020 r. o godz. 15.30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełsznicy (ul. Raciborska 53) .

XVII Sesja RG Gorzyce – 27.02.2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) na godz.
15.30 XVII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym
Centrum Kultury w Gorzycach.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce
na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela
pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze
oraz doradcy metodycznego, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i
zespołach szkolno-przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2020 roku”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Gorzyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do parlamentarzystów o podjęcie
kompleksowych działań zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa
regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi.
11. Przyjęcie sprawozdania rocznego z realizacji “Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy Gorzyce” za 2019 rok.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny