Czy UG Gorzyce, wójt gminy oraz Rada Gminy podjęła już jakieś kroki, rozmowy jak wspomóc lokalnych przedsiębiorców?

0
1420

W wyniku zaistniałej sytuacji i maili napływających do redakcji postanowiłem napisać list do do UG i Rady Gminy Gorzyce. Odpowiedzi na list udzielił redakcji przewodniczący Rady gminy Piotr Wawrzyczny.

Poniżej przedstawiamy list i odpowiedź:

Do wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka
oraz szanownej Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji.

W zaistniałej sytuacji w jakiej znalazła się Polska i zarazem nasza piękna gmina Gorzyce, czyli walki z epidemią koronawirusa i z mailami napływającymi do redakcji portalu e-gorzycepl nasuwa sie kilka pytań związanych z obecnym stanem.

Czy UG Gorzyce , wójt gminy oraz Rada Gminy podjęła już jakieś kroki, rozmowy jak wspomóc lokalnych przedsiębiorców?
Po wprowadzeniu przez premiera Morawieckiego stanu epidemicznego szereg osób prowadzących działalność gospodarczą w naszej gminie ponosi straty finansowe, są to między innymi, restauracje,bary, salony fryzjerskie, szwalnicze i wiele innych zakładów – pytanie brzmi czy ktoś już o takiej sytuacji w naszej gminie rozmawiał i jakie poczyniono kroki, np zwolnienie od podatku?

Kolejny tematem to osoby,które wskutek obecnego zagrożenia wirusem, nie pracują lub przestaną pracować a co za tym idzie ich dochody zostaną uszczuplone.
Jak w takiej sytuacji zachowa się UG Gorzyce?, czy udzieli takim osobom(oby było ich jak najmniej) jakiegoś wsparcia, np. zwolnienia z płacenia jednej raty podatku od nieruchomości?

Liczę o jak najszybszą odpowiedź.
Bogusław Jordan
www.e-gorzyce.pl

Odpowiedź przewodniczącego RG Piotra Wawrzycznego

Witam, na dzień dzisiejszy jest za wcześnie by mówić o szczegółach. Wszyscy czekamy na specustawy (pakiet pomocowy), które rząd zapowiadał już tydzień temu – mają one dotyczyć zarówno przedsiębiorców jak i zwykłych pracowników, czy zleceniobiorców. Poniżej niektóre propozycje rządu w tym zakresie:

“Jak tłumaczy Ministerstwo Rozwoju pakiet pomocowy jest to zestaw propozycji zmian w prawie, które mają pomóc przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenieniem się koronawiorusa. Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć:

– ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,

– poprawy płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,

– ochrony i wsparcia rynku pracy, chodzi tu m.in. o rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Projekt pakietu osłonowego jest już gotowy – 10 marca 2020 r. przedstawiła go minister rozwoju. Teraz zaczną się prace nad zmianami ustaw dotyczących: VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK i szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

Propozycji resortu rozwoju:

Odroczenia w płatnościach:

– ułatwiania rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK,

– ułatwienia w split payment,

– przesunięcia z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wcześniejsze zwroty VAT,

– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

– zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,

– zniesienie opłaty prolongacyjnej,

– zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenia dla MŚP i dużych firm.

Poprawa płynności finansowej0:

– odliczenia “wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat,

– wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK,

– udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – jest postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,

– dopłata do oprocentowania kredytów – poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Ochrona i wsparcie rynku pracy:

skrócenie – z 6 do 2 miesięcy – okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Przy czym kryzys oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.

W przypadku przestoju, pracownikom takiego przedsiębiorcy, przysługiwałoby:

– świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne

– oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze:

– Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

– Przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu) albo dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).”


Jeśli przepisy prawa pozwolą nam na wprowadzenie ew. zwolnień bądź ulg podatkowych związanych z obecną sytuacją to Rada Gminy rozważy ich wprowadzenie, dokonując wcześniej dogłębnej analizy prawnej, społecznej i ekonomicznej.

Jeśli chodzi o indywidualne zwolnienia podatkowe to organem właściwym do rozpatrywania wniosków w tym zakresie jest Wójt Gminy.

Pozdrawiam