XVIII SESJA RADY GMINY GORZYCE – poniedziałek 27 kwietnia 2020 r.

0
802

Sesja Rady Gminy Gorzyce

Informujemy, że 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 odbędzie się XVIII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) zwołuję na dzień 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 15.30 XVIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE
VIII kadencji, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez radnego, który objął mandat w trakcie trwania kadencji 2018-2023 Rady Gminy Gorzyce.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się
koronawirusa „SARS-CoV-2”, realizowanych przez Powiatowy Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu, na realizację zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
koronawirusa „SARS-CoV-2”, realizowanych przez Szpital Rejonowy w Raciborzu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2020 r. pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2020 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z
siedzibą w Rogowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2020 r. środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/126/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
Samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach” na 2020 rok oraz określenia szczegółowych
zasad udzielania i rozliczania dotacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych,
zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2020 na terenie Gminy Gorzyce.
22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2020
23. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Gminy
Gorzyce.
24. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 rok.
25. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
26. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, za 2019 rok.
27. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019
roku.
28. Wolne wnioski i zapytania.
29. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny