XX Sesja Rady Gminy Gorzyce dnia 25.06.2020r.

0
1031

Informujemy, że XX Sesja Rady Gminy Gorzyce, odbędzie się 25.06.2020 r. o godz. 15.30, w GCK w Gorzycach.
22 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się
wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce.

Informuję, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się
wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2019 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzyce.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzyce.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata
2020-2025.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Gorzyce.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i
zagospodarowywania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXVIII/17 z dnia 27
kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na
rok szkolny 2020/2021.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Gorzyce.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy działki nr 2527/321 k.m. 2 obręb Gorzyczki, położonej przy ul. Wilkowiec w Gorzyczkach, na okres
powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 30.06.2020 r.
18. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu
Daniel Kurasz
Gorzyce, dnia 2020-06-17
UGG ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel. 032 4513056 fax. 032 4513056 w.22
UGG ul. Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel. 032 4513056 fax. 032 4513056 w.22