UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GORZYCE – oznacz pojemniki z odpadami!

0
941

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY GORZYCE

Zgodnie z § 8 ust. 5 Uchwały NR VIII/72/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17 maja 2019r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce pojemniki na odpady powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów, dodatkowo pojemniki powinny posiadać identyfikator nieruchomości z której pochodzą.
Podczas zbiórek zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącu sierpniu w przypadku stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady komunalne braku powyższego opisu na pojemnikach, nie zostaną one odebrane ze względu na brak identyfikacji nieruchomości z której pochodzą (tj. ulica i numer budynku).

źródło – Ekoblob
https://www.facebook.com/pkekoglob/