Już w poniedziałek 31 sierpnia XXI Sesja Rady Gminy Gorzyce. A w niej temat żłobka w świetlicy w Osinach!

0
1025

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 16.30 XXI
SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gorzyce dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Gorzyce na terenie Gminy Gorzyce oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres
powyżej 3 lat, tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce.
11. Przedstawienie zamierzeń gminy dotyczących utworzenia żłobka i przedszkola w sołectwie Kolonia Fryderyk.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia..

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny