Wójt Gminy Gorzyce – “stwierdzam delikatnie, że Sołtys Osin mija się z prawdą.”

0
1293

Zamieszczamy odpowiedź wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka odnoszącą się do artykułu jaki ukazał się na łamach portalu mojeosiny.pl

http://www.mojeosiny.pl/wiadomosci/zobacz/109/2020-07-23-przemyslenia-i-konstatacje-z-przebiegu–zebrania-wiejskiego-mieszkancow–solectwa-osin?fbclid=IwAR3IBSUwHFHBwBvH5Oog24WIJMpXdhwbEtMcj9chh0jd6YxPX5Gt-6Alpbg

Materiał źródłowy Daniel Jakubczyk profil FB
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2765720983658999&id=100006633736480

Moi Drodzy,
podjąłem decyzję o zwołaniu sesji Rady Gminy na dzień 31.08.2020 r. Jednym z tematów obrad będzie opieka nad dziećmi do lat 3. Po lekturze materiałów zamieszczonych w Internecie
http://www.mojeosiny.pl/…/2020-07-23-przemyslenia-i-konstat…
stwierdzam delikatnie, że Sołtys Osin mija się z prawdą.

W ostatnich tygodniach duże emocje wśród części Mieszkańców Osin wzbudził temat wykorzystania świetlicy w Osinach.

Ponieważ pod moim adresem padło wiele NIE POLEGAJĄCYCH na prawdzie wypowiedzi (w szczególności ze strony Sołtysa) podaję poniżej garść danych. Faktów niezmiernie ważnych z kilku powodów.

Jako gospodarz gminy zobowiązałem się m.in. wobec Mieszkańców do:
> racjonalnego zarządzania finansami naszej gminy, w tym
> efektywnego zarządzania mieniem komunalnym oraz
> realizacji zadań publicznych w sposób będący odpowiedzią na potrzeby Mieszkańców.

DLATEGO podkreślam, że:
1. Świetlica w Osinach nie była projektowana ani budowana przez Sołtysa lub sołectwo. Nie jest prawdą, że sołtys „sam zaprojektował” świetlicę – jak mówił w trakcie zebrania.
2. Projekt i budowa świetlicy były finansowane z budżetu gminy oraz z pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych. Nie jest prawdą zamieszczona w internecie wypowiedź sołtysa, że gmina otrzymała na budowę „pełne finansowanie”.
3. Świetlica nie jest również utrzymywana (finansowana) przez sołectwo, sołtysa czy Koło Gospodyń Wiejskich. Utrzymywana jest w całości z budżetu gminy – czyli przede wszystkim z naszych „podatków”.
4. Świetlica nie jest własnością sołtysa. Stanowi własność gminy Gorzyce – czyli ponad 20 tys. Mieszkańców zamieszkujących naszą gminę. Nie zamierzam jej nikomu „zabierać” – jak podkreśla kłamiąc sołtys. Nie zmierzam również sprzedawać świetlicy.
5. Nie jest prawdą – jak pisze sołtys w internecie – że „z braku miejsca chór swoje próby robi w salce w piwnicy”.
6. Utworzenie „żłobka” – jak twierdzi sołtys – w mojej ocenie nie musi oznaczać „powolnej śmierci osińskich organizacji”. Dwie z nich nie działają od wielu lat. Dwie, które działają (chór i KGW) nie są licznymi organizacjami.
7. Nie jest prawdą – jak pisze sołtys w internecie – że „projekt przebudowy świetlicy jest już gotowy”. W czasie zebrania potencjalna najemczyni – nie dysonując prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane – przedstawiła wyłącznie koncepcję, a nie projekt budowlany.

Jak wygląda rzeczywistość? Przedstawiam trochę faktów, o których powinni wiedzieć Mieszkańcy Sołectwa i Gminy. Nie będę ich komentował. Ocenę pozostawiam Państwu. Myślę, że przy odrobinie dobrej woli oraz zrozumienia w jednym budynku mogą mieć swój „dom” i osińskie Organizacje i nasze Maluchy.

MUSZĘ odnieść się również do innych wypowiedzi Sołtysa, m.in. w temacie wspomnianego zebrania:

NAJEM PARTERU – nasze działania

Szanowni Państwo – w 2020 r. do wójta gminy i dyrektora Gminnego Centrum Kultury wystąpiła o wynajem parteru świetlicy w Osinach Sylwia Milcuszek, prowadząca w ośrodku kultury w Czyżowicach (w pomieszczeniach przyziemia) klub dziecięcy „Bajkolandię”. Przed podjęciem decyzji co do wynajmu pomieszczeń, w uzgodnieniu z Bibianną Dawid – dyrektor GCK w Gorzycach, poproszono sołtysa Osin o spotkanie w świetlicy z jego udziałem. Na miejscu okazało się, że w spotkaniu wezmą udział również członkowie rad sołeckich obecnej i poprzedniej kadencji. W czasie spotkania podjęto decyzję o zwołaniu w tym przedmiocie zebrania wiejskiego.

Zwołane przez sołtysa Osin zebranie odbyło się 8 lipca. Mieszkańcy mieli się wypowiedzieć w temacie możliwości uruchomienia “żłobka” w części pomieszczeń świetlicy.

Statut sołectwa stanowi, że zebranie wiejskie jest organem sołectwa. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys, ustalając m.in. jego termin. Zebranie wiejskie w Osinach zostało zwołane na 8.07.2020 r. (godz. 17.00) przez sołtysa sołectwa Osiny, Henryka Tomalę.

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym sołectwa. Mieszkańcom mającym prawo głosowania przysługują m.in. prawo: udziału w dyskusji oraz zadawania pytań sołtysowi i członkom rady sołeckiej. Przedmiotem zebrania miało być m.in. zajęcie stanowiska w istotnej dla sołectwa sprawie – możliwości uruchomienia “żłobka” w części pomieszczeń świetlicy wiejskiej (parter budynku).

Zgodnie ze statutem sołectwa obradom zebrania przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności wybrana w głosowaniu jawnym osoba. Tym samym, w sytuacji obecności sołtysa Henryka Tomali, nie mogła mu przewodniczyć inna osoba, np. członek rady sołeckiej, przewodniczący rady gminy albo wójt. Przewodniczący zebrania odpowiada za jego prawidłowe poprowadzenie, realizację porządku obrad.

Zebranie wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Zebranie zostało zwołane po to, by Mieszkańcy i Rodzice mogli się wypowiedzieć w temacie możliwości uruchomienia “żłobka” w części pomieszczeń świetlicy.

Tego typu działalność gospodarczą zamierza uruchomić w świetlicy Osoba prowadząca już klub dziecięcy w Czyżowicach. Miałem nadzieję, że prowadzący zebranie sołtys umożliwi jej przedstawienie całego pomysłu, a następnie pozwoli wszystkim obecnym na dyskusję, zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i uwag. Miałem nadzieję, na kulturalną, rzeczową i merytoryczną dyskusję oraz decyzję przede wszystkim Mieszkańców sołectwa.

Tak się niestety nie stało. W mojej ocenie również samo głosowanie nad uchwałą budzi wiele wątpliwości – zostało przeprowadzone w sposób niezgodny z przepisami, a w szczególności ze statutem. Wątpliwości także budzi sam sposób ustalenia liczby uprawnionych do głosowania i biorących udział w głosowaniu. Potężne wątpliwości budzi sam fakt głosowania (ruch wśród uczestników, wyjścia i powroty na salę oraz dopuszczenie przez sołtysa głosowania polegającego na wpisywaniu oświadczenia (?) na liście obecności) i ustalenie wyników tegoż głosowania.

Przed rozpoczęciem zebrania poleciłem pracownicy UG rejestrowanie przebiegu zebrania za pomocą dyktafonu z uwagi na ilość zebranych na sali osób i formułowanie m.in. pod moim adresem przez kilka osób niewybrednych uwag.

Mając na uwadze wszystkie wątpliwości i liczne sygnały Mieszkańców – Rodziców podjąłem decyzję o zwołaniu w tym temacie nadzwyczajnej sesji rady gminy, także z uwagi na wagę tematu. Wszystkie Strony muszą zostać potraktowane w sposób równy i z należytym każdemu szacunkiem. Trzeba wysłuchać wszystkich argumentów za i przeciw. Przede wszystkim wszyscy zainteresowani muszą mieć przed zamknięciem dyskusji możliwość wypowiedzenia się w merytoryczny sposób, czego w trakcie zebrania prowadzący Sołtys nie zapewnił.

Rozumiem, że gospodarzami świetlicy w Osinach są przede wszystkim Mieszkańcy sołectwa, ale podkreślam, że utrzymywana jest z pieniędzy nas wszystkich – podatników. Dlatego merytoryczna dyskusja nad jej funkcjami jest rzeczą jak najbardziej pożądaną. Nad każdym pomysłem czy propozycją trzeba się głęboko pochylić – w interesie wszystkich Mieszkańców Sołectwa i naszej Gminy.

W międzyczasie do wójta i rady gminy wpłynęła petycja w sprawie utworzenia „żłobka” w świetlicy w Osinach. Petycję poparło swoimi podpisami ponad 120 Osób. Dlatego mając na względzie i w pełni rozumiejąc oczekiwania Rodziców zwołana zostanie w temacie opieki nad dziećmi do lat 3 sesję rady gminy na dzień 31 sierpnia. Tematami wiodącymi będą: możliwość uruchomienia żłobków / klubów dziecięcych / oddziałów przedszkolnych w: Kolonii Fryderyk oraz Osinach.

ŻŁOBEK A KLUB DZIECIĘCY – to zgodnie z ustawą formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.