Masz kompostownik, to już nie 2 złote ulgi lecz tylko złotówka w 2021 roku, tak zakłada nowy projekt Rady gminy Gorzyce>

0
1036

źródło foto:homebook.pl

Masz kompostownik to już nie 2 złote ulgi lecz tylko złotówka w 2021 roku, tak zakłada nowy projekt Rady gminy Gorzyce

Projekt
UCHWAŁA NR ………………..
RADY GMINY GORZYCE
z dnia ……………….. 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy
Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 6k ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020r., poz. 1439) po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
uchwala się co następuje:
§ 1. Zwalnia się w części stanowiącej kwotę 1 zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(zbieranymi w sposób selektywny) właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Gorzyce kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/116/19Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 r.w sprawie
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
§ 3. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy
Gorzyce.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Id: ECA52D0B-E4D8-4D44-90E8-4B4DA8D4ACDD. projekt Strona 1
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia w części
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Zgodnie z art. 6k ust. 4a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw
domowych.

Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z
oświadczeniem o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne (nowa deklaracja dotyczy podatników, którzy do tej pory nie
zadeklarowali posiadania kompostownika przydomowego).