Nasz kraj na czerwonej liście. Czesi zamykają granice z Polską.

0
792

Nasi południowi sąsiedzi zamykają od 9 listopada granice dla Polaków po tym, jak Polska znalazła się na czerwonej liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania (czerwone) na koronawirusa według europejskiego systemu oznakowania państw europejskich pod kątem bezpieczeństwa Semafor.”

Do Czech wjazd możliwy będzie w wyjątkowych przypadkach.

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m. in. osoby z poniższego katalogu, które przy pobycie powyżej 12 godzin w kraju wysokiego ryzyka zobligowane są do testowania PCR i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,

cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,

cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,

członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej, pracownicy transportu międzynarodowego,

cudzoziemcy, któych wjazd do kraju leży w interesie Republiki Czeskiej, a powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci)

w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.


Zwolnienie z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 dotyczy m.in.:

pracowników transportu międzynarodowego,

obywateli UE i cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godzin przejeżdżają przez Czechy TRANZYTEM lub podróżują do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych,

dzieci poniżej 5. roku życia,

dyplomaci akredytowani w Czechach,
pracownicy transgraniczni,

uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym.