O podatkach, drogach, inwestycjach i epidemii – Wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk odpowiada na pytania internautów portalu e-gorzyce.pl.

0
946

Ze względu na sytuację jaka panuje w naszym kraju związaną z epidemią Covid-19, nie było możliwości zadać pytań wójtowi gminy Gorzyce Danielowi Jakubczykowi w cztery oczy w formie wywiadu. Tak więc na pytania wójt odpowiedział drogą elektroniczną, zachowując tym samym wszelkie środki ostrożności sanitarnej.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu poniżej.

e-gorzyce.pl – – Czy w roku 2021 będzie dalsza kontynuacja remontu drogi (ulicy) Raciborskiej w kierunku Rogowa (Syrynii). Jakie koszty poniesie nasza gmina współfinansując tą inwestycję?

Wójt Daniel Jakubczyk
– Powiat wodzisławski i gmina Gorzyce planują dalszą inwestycję na drodze powiatowej ul. Raciborskiej na odcinku prawie 2 km (od skrzyżowania w Bełsznicy z ul. Czyżowicką do ul. Sportowej w Rogowie). Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę kilkunastu milionów złotych. Powiat wodzisławski ubiega się o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Odcinek doczeka się modernizacji w przypadku uzyskania dofinansowania w latach 2021-2022. Gmina tak jak w 2019 i 2020 r. wesprze powiat dofinansowaniem w wysokości 50% wkładu własnego. Dlatego ostateczną kwotę, którą wyłoży gmina poznamy w zasadzie po zakończeniu procedury przetargowej oraz po zakończeniu robót. Podkreślam, że inwestycje w drogi to jeden z priorytetów, a kompleksowa modernizacja ul. Raciborskiej to najważniejsze wyzwanie na naszych drogach powiatowych w obecnej kadencji naszych samorządów.

e-gorzyce.pl– Kolejne pytanie od mieszkańca z Turzy Śl. Czy w końcu ulica 27 Marca doczeka się remontu, czy jest to w planie na rok 2021?


Wójt Daniel Jakubczyk
– W okolicach ul. 27 marca realizowane jest w tej chwili zadanie kanalizacyjne. Na części tejże ulicy prowadzone są prace związane z budową kolejnego odcinka kanalizacji sanitarnej. W 2021 r. planowane jest odtworzenie nawierzchni na całej szerokosci jezdni na odcinkach na których prowadzone były roboty. Ponadto gmina posiada opracowaną dokumentację projektową na modernizację odcinka ul. 27 marca od ul. Mszańskiej w kierunku ul. Powstańców. Z uwagi na sporą wartość zadania gmina będzie aplikowała o środki zewnętrzne na to zadanie, a okres jego realizacji będzie powiązany z ewentualnym dofinansowaniem (w przypadku pozyskania środków zewnętrznych).

e-gorzyce.pl– Kilku mieszkańców Olzy pyta czy budowa kanalizacji w Olzie przebiega zgodnie z terminem, obawiają się prac ziemnych w okresie zimowym, czyli przeciągnięcia się robót w czasie?


Wójt Daniel Jakubczyk
– Inwestorem zadania jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. (PWiK). Z racji współfinansowania inwestycji przez gminę Gorzyce urząd ściśle współpracuje z PWiK. Termin umowny zobowiązuje wykonawcę do zakończenia całej budowy do stycznia 2022 r. Wykonawca ma jednak opóźnienia względem własnego harmonogramu i został wezwany do wdrożenia programu naprawczego. Mam nadzieję, że inwestycja zostanie zakończona w terminie, bo wykonawca ma jeszcze cały 2021 r. na zakończenie robót. W razie jakichkolwiek pytań do dyspozycji Mieszkańców poza moją osobą i pracownikami urzędu pozostaje pani inspektor Agata Staszewska-Madzia z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji tel. 32 455 26 34 w. 373.

e-gorzyce.pl – Kolejne pytanie o budowę gazociągu. Jak daleko jest projekt i kiedy rozpoczną się prace? Bo pada pytanie po co wymieniać piec (starego kopciucha w 2021 -obowiązek na min 5 klasy, skoro będzie gaz)


Wójt Daniel Jakubczyk
– Przedsiębiorstwo gazowe, we współpracy z gminą realizuje w chwili obecnej na naszym terenie kilka bardzo dużych zadań, m.in. na terenie Czyżowic, Rogowa i Turzy Śl. Trwa również projektowanie sieci gazowej w Olzie. Tutaj mieszkańcy złożyli ponad 300 wniosków przyłączeniowych (dziękuję!!!), które zostały przekazane do gazowni. Łączymy od kilku lat inwestycje kanalizacyjne i drogowe z rozbudową sieci gazowej. Dokładną odpowiedź przedsiębiorstwa gazowego co do terminów otrzyma każdy Mieszkaniec jeżeli złoży wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci gazowej. W odpowiedzi otrzyma od Gazowni informację czy, kiedy i na jakich warunkach ma możliwość podłączenia się do sieci gazowej. Tu nie jestem władnym do zajmowania wiążącego stanowiska co do terminów przyłączenia konkretnego gospodarstwa. Proszę Mieszkańców o wyrozumiałość – to pierwsze od kilkunastu chyba lat tak potężne inwestycje w rozbudowę sieci gazowej. I robimy jako urząd wszystko, by sieć się rozwijała o kolejne miejscowości.

e-gorzyce.pl- Czy dany mieszkaniec, który zadeklarował chęć podłączenia do gazociągu, którego jeszcze nie ma musi wymienić taki piec?


Wójt Daniel Jakubczyk
– Niestety przepisy dotyczące terminów wymiany źródeł ciepła obowiązują na terenie całego województwa, więc nie uwzględniają specyfiki danego powiatu czy gminy. Gmina Gorzyce była tylko po części zgazyfikowana. Rozbudowa sieci rozpoczęła się w ostatnich latach. Dlatego skierowałem pismo do urzędu marszałkowskiego, w którym prosiłem o uelastycznienie terminów właśnie dla sytuacji rozbudowy sieci – ponieważ widzę zasadność takich zmian. Oczywiście zmiany są w gestii samorządu województwa.

e-gorzyce.pl – Jeśli pandemia przeciągnie się na przyszły rok, a wszystko na to wskazuje, czy UG Gorzyce planuje jakoś pomóc lokalnym przedsiębiorcom?(np ulgi w podatkach?)


Wójt Daniel Jakubczyk
– Sytuacja epidemiczna jest i będzie na pewno analizowana na bieżąco. Jeżeli ustawodawca umożliwi stosowanie ulg lub zwolnień to po analizie możliwości ich zastosowania oraz sytuacji nie wykluczam inicjatywy uchwałodawczej w takim zakresie.

e-gorzyce.pl – Czy w br. 2020 ze względu na koronawirusa lokalne firmy uzyskały jakąś pomoc ze strony UG Gorzyce?


Wójt Daniel Jakubczyk
– Tak, część firm uzyskała pomoc w zakresie przewidzianym przepisami:
Uchwała nr XVIII/157/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wprowadziła zwolnienie od podatku od nieruchomości za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020r. gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności i którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z epidemią COVID19. O podjęcie takiej uchwały wnosił wójt gminy.
Pozostali przedsiębiorcy mogli i nadal mogą korzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wynikających z art. 67b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, gdzie organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych polegających na odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty, umorzeniu zaległości podatkowej. W tego typu sytuacjach badana jest w postępowaniu sytaucja podatnika przedsiębiorcy.
Na postawie zarządzenia Zarządzenie Wójta Gminy Gorzyce z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad obniżania lub zwalniana z czynszu dzierżawnego, czynszu za najem lokali użytkowych, budynków, czynszu za dzierżawę gruntów i budynków w celach reklamowych na wnioski zainteresowanych udzielono zwolnień lub ulg w opłaceniu czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu z tytułu korzystania z mienia komunalnego za okres od kwietnia do czerwca 2020 r. Z tej możliwości skorzystali dzierżawcy gruntów na tzw. „ryneczku” w Gorzycach, dzierżawcy ośrodków wypoczynkowych w Olzie, najemcy lokali użytkowych stanowiących właśność gminy Gorzyce (m.in. w GOTSiR Nautica, GCK w Gorzycach oraz w innych obiektach w Czyżowicach, Olzie i Rogowie).
Nadmienię, że złożono kolejne wnioski w sprawie zwolnień, więc biorąc pod uwagę obecne obostrzenia spowodowane epidemią dotyczące prowadzonych działalności gospodarczych, pomoc w postaci obniżeń / zwolnień zostanie zapewne udzielona.

e-gorzyce.pl – Ile firm, przystąpiło do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów? Czy cena w 2021 ulegnie zmianie? Czy nastąpiły jakieś zmiany w systemie odbioru śmieci? Czy był odzew ze strony parlamentarzystów RP ?


Wójt Daniel Jakubczyk
Do przetargu na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Gorzyce” wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA sp z o.o. 41-503 Chorzów
Partner I: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL sp z o.o. 34-451 Tylmanów
Partner II: Eko-Glob Przedsiębiorstwo Komunalne Janusz Kuczaty z 44-362 Rogów
Stawka 28,5 zł nie ulegnie prawdopdobnie zmianie, natomiast w przypadku posiadania kompostownika będzie proponowana ulga na poziomie 1 zł, podobnie jak w gminach ościennych.

e-gorzyce.pl – Czy UG Gorzyce planuje jakieś podwyżki w podatkach na rok 2021?


Wójt Daniel Jakubczyk
– W tym zakresie trwają konsultacje z radnymi. Stosowne decyzje zostaną podjęte przez radę na sesji w listopadzie.

e-gorzyce.pl – Czy nasze szkoły są dostatecznie przygotowane by prowadzić nauczanie zdalne? Czy żaden z uczniów na terenie gminy nie zostanie pominięty z powodu braku kontaktu on-line z nauczycielem?


Wójt Daniel Jakubczyk
– Mam nadzieję, że szkoły w naszej gminie były przygotowane do prowadzenia zdalnego nauczania. Czasu na jego wdrożenie było naprawdę niewiele. Oczywiście to pierwsza tego typu sytuacja w historii nie tylko gminnej ale i polskiej oświaty. Gmina zakupiła na potrzeby zdalnego nauczania sprzęt o wartości kilkuset tysięcy złotych – rozdysponowany już na wszystkie szkoły. Sprzęt jest wykorzystywany w tym procesie. Pierwsze tygodnie czy miesiące, w których byliśmy zobowiązani do częsciowego prowadzenia zdalnego nauczania zweryfikowało już życie.
e-gorzyce.pl –
Akcja zima 2020/21 jak nasza gmina jest przygotowana do zbliżającej się zimy ? Gdzie można uzyskać informacje na temat kto będzie dbał o dane ulice w sołectwach (np. nr tel)


Wójt Daniel Jakubczyk
– W chwili obecnej trawa procedura przetargowa o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowe dane z wykazem numerów telefonów głównych wykonawców znajdą się na stronie bip urzędu po zawarciu umów na realizację zadania.

W imieniu redakcji i internautów portalu e-gorzyce.pl wywiad z Wójtem gminy Gorzyce Danielem Jakubczykiem drogą elektroniczną przeprowadził Bogusław Jordan.