Podatki w górę! – Nowy projekt uchwały Rady gminy Gorzyce. Przedkładany projekt ( … ) podatku od nieruchomości na 2021 rok zakłada podwyższenie stawek obowiązujących w 2020 roku średnio o 5 %.

0
818

Obecna stawka podatków w roku 2020, kliknij TU

Proponowany nowy projekt na rok 2021 zakłada podwyżki. Zobacz poniżej.

Projekt
UCHWAŁA NR XIV/112/19
RADY GMINY GORZYCE
z dnia ……………….. 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się na terenie Gminy Gorzyce następujące stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok:
1) Od budynków lub ich części :
a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1m² powierzchni użytkowej 0,85 zł,
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1m² powierzchni
użytkowej 22,56 zł,
c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1m² powierzchni użytkowej 11,62 zł,
d) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1m2 powierzchni
użytkowej 5,06 zł,
e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni użytkowej 5,64 zł,
f) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na
ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni użytkowej 12,68 zł.
2) Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
3) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków, za 1m² powierzchni – 0,99 zł,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego, za 1m² powierzchni – 0,39 zł,
c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych, za 1 ha powierzchni – 4,99 zł,
d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków, na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za
1m² powierzchni – 0,25zł.
Id: 4CA21A95-2C80-40D0-958E-C45168C5D09D. projekt Strona 1
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego , za 1m² – 3,28 zł
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
2) nieruchomości zajęte pod drogi gminne;
3) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności statutowej na podstawie ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, za wyjątkiem nieruchomości lub ich części
wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
4) nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego;
5) nieruchomości lub ich części związane z funkcjonowaniem ogólnodostępnych krytych pływalni, za wyjątkiem
nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
6) grunty i budowle, na których posadowiono elementy instalacji odnawialnych źródeł energii, z których energia
wykorzystywana jest na potrzeby ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji, położone na terenach usług
sportu i rekreacji.
§ 3. Podatek od nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłaca gotówką na rachunek bankowy Gminy
Gorzyce.
§ 4. 1. Stawki określone w § 1 ust. 1 lit. f) oraz ust. 3 lit. d) w odniesieniu do podatników prowadzących
działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania stanowią pomoc
de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1) w związku z art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2020/972
z dnia 2 lipca 2020r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań
(Dz.Urz.UE.LNr215 z 07.07.2020r., str. 3).
2. Pomocą de minimis jest różnica pomiędzy:
1) stawką podstawową określoną w § 1 ust. 1 lit. b), a stawką preferencyjną określoną w § 1 ust. 1 lit. f);
2) stawką podstawową określoną w § 1 ust. 3 lit. a), a stawką preferencyjną określoną w § 1 ust. 3 lit. d).
3. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość pomocy de minimis
łącznie z wartością innej pomocy de minimis uzyskanej przez danego przedsiębiorcę w różnych formach i z
różnych źródeł w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, wliczając rok udzielenia pomocy, nie przekracza
kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto, w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze
drogowego transportu towarów – nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.
§ 5. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie § 4 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do
31 stycznia każdego roku podatkowego, a w przypadku nabycia nieruchomości w ciągu roku podatkowego,
w terminie 14 dni od daty nabycia:
1. Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający
się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) na formularzu stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia;
2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (również zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie) otrzymane w roku, w którym przedsiębiorca ubiega się o pomoc, oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (również w rolnictwie i w
rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
§ 6. Na wniosek organu udzielającego pomocy de minimis podatnik jest zobowiązany do przedłożenia
w żądanym terminie dodatkowych informacji niezbędnych do jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.
Id: 4CA21A95-2C80-40D0-958E-C45168C5D09D. projekt Strona 2
§ 7. Podatnik korzystający z pomocy de minimis na mocy niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia
organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis, o którym mowa
w § 4 ust. 3 uchwały, w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.
§ 8. Wykonanie uchwały i podanie jej treści do publicznej wiadomości, powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Id: 4CA21A95-2C80-40D0-958E-C45168C5D09D. projekt Strona 3
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki podatku od nieruchomości
obowiązujące na terenie danej gminy, z tym że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych
określonych przez ustawodawcę.
Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2021 rok zostały ogłoszone
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2021 r. (M.P. 2020r. poz. 673).
Przedkładany projekt uchwały dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok zakłada
podwyższenie stawek obowiązujących w 2020 roku średnio o 5 %. Proponowane stawki są niższe lub
równe stawką ogłoszonym przez Ministra Finansów.
Ponadto w projekcie uchwały proponuje się zmianę w § 2 polegającą na dodaniu zwolnień z podatku
od nieruchomości dla:
– nieruchomości związanych z funkcjonowaniem ogólnodostępnych krytych pływalni, za wyjątkiem
nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności
gospodarczej;
– grunty i budowle, na których posadowiono elementy instalacji odnawialnych źródeł energii, z których
energia wykorzystywana jest na potrzeby ogólnodostępnych obiektów sportu i rekreacji, położone na
terenach usług sportu i rekreacji.
W związku z tym, że powyższy projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy publicznej de minimis
został on w dniu 26 października 2020r. przesłany do zaopiniowania do Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów w Warszawie.
W dniu 16 listopada 2020r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował tut.
urząd o braku uwag do przedmiotowego projektu uchwały.
Id: 4CA21A95-2C80-40D0-958E-C45168C5D09D. projekt Strona 1