Informujemy, że 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się XXV SESJA RADY GMINY GORZYCE

0
449

Sesja Rady Gminy Gorzyce

Informujemy, że 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się XXV SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, zaś posiedzenie Komisji RG odbędzie się 17 grudnia 2020 r. o godz. 15.30.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 21 grudnia 2020 r. (poniedziałek) na godz. 15.30
XXV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z
zakresu administrowania drogami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację
powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego
Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i
rozliczania dotacji..
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji celowej, na finansowanie inwestycji realizowanej przez Zakład
budżetowy – Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji realizowanej przez Zakład
budżetowy – Gminny Ośrodek Turystyki, Sportu i Rekreacji „Nautica” w Gorzycach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2021.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020/2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020/2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020/2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020/2021 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia
związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2020 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy
Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Gorzyce.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Gorzyce na lata 2021-2025.
25. Wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
17 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.