XXVI Sesja Rady Gminy Gorzyce – 28 stycznia 2021.

0
548

Sesja Rady Gminy Gorzyce

Informujemy, że 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycacach odbędzie się XXVI SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.

Wspólne posiedzenie Komisji RG odbędzie się 25 stycznia, godz. 15.30 – Gminne Centrum Kultury w Gorzycach.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 28 stycznia 2021 r. (czwartek) na godz. 15.30
XXVI SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/225/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku, w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i
Rekreacji “NAUTICA” w Gorzycach na 2021 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzyce na lata 2021-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gorzyce na lata 2021-
2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Sejmiku
Województwa Śląskiego nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2021 rok.
13. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Gorzyce za 2020 rok.
14. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
15. Wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
25 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.