Sesja Rady Gminy Gorzyce – 25 lutego 2021 r. godzina 15.30 w GCK Gorzyce.

0
429

Sesja Rady Gminy Gorzyce

Informujemy, że 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się XXVII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.

Wspólne posiedzenie komisji odbędzie się 22.02.2021 r. o godz. 15.30, również w GCK w Gorzycach.

Sesje online znajdują się pod linkiem: http://gorzyce.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 25 lutego 2021 r. (czwartek) na godz. 15.30
XXVII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2021 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji, Komendy
Wojewódzkiej w Katowicach, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej
Policji w Wodzisławiu Śl, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Gorzycach z siedzibą w Rogowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym ze zmianami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właściciela nieruchomości za usługi w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turzy Śląskiej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
13. Przyjęcie podsumowania rocznego z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Gorzyce” za 2020 rok.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
22 lutego 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.