Dziś losowanie. Zobacz czy twój wniosek został poprawnie zweryfikowany. Losowanie szansą na dofinansowanie przy wymianie pieca CO. Termin losowania 29 marca o godzinie 10.

0
2460

Losowanie wniosków na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na rok 2021 odbędzie się:

29 marca 2021 roku o godz: 10:00

W wyniku ogłoszonego naboru na rok 2021 do Urzędu Gminy Gorzyce w okresie naboru wpłynęło razem 630 wniosków. Wszystkie złożone wnioski podlegały weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań regulaminu.

Po weryfikacji sporządzono listy zwierające wnioski zweryfikowane pozytywnie. Numery przydzielone do losowania odpowiadają numerowi przydzielonemu po weryfikacji.

Losowanie odbędzie się online za pomocą systemu informatycznego.

Link do losowania: https://www.youtube.com/watch?v=LZyRA1OshU0

(aktywny w dniu 29.03.2021 r. godzina 10:00)

Ponadto przypominamy, iż losowanie odbędzie się odrębnie dla każdego z trzech wariantów.

Wariant I – 160 miejsc (120 miejsc lista wnioskodawców + 40 miejsc lista rezerwowa)
Wariant II – 145 miejsc (120 miejsc lista wnioskodawców + 25 miejsc lista rezerwowa)
Wariant III – 40 miejsc (30 miejsc lista wnioskodawców + 10 miejsc lista rezerwowa)
Losowanie dla listy wnioskodawców i listy rezerwowej będzie odbywało się jednorazowo. O tym czy wniosek zakwalifikował się na listę wnioskodawców czy listę rezerwową decyduje miejsce w kolejności losowania.

Przypominamy:

Realizacja zadania, w tym ponoszenie wydatków przez mieszkańców na realizację inwestycji może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce;
Osoby realizujące inwestycje gazowe po podpisaniu umowy z gminą zobowiązane są do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót dołączyć decyzję o pozwoleniu na budowę jeśli taka jest wymagana;
Wszyscy wnioskodawcy umieszczeni na liście wnioskodawców po podpisaniu umowy zobowiązani są do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót dołączyć wstępną opinię kominiarską jeżeli taka jest wymagana;
Osoby zabudowujące źródło ciepła opalane biomasą lub paliwem stałym mogą montować kotły które spełniają łącznie następujące przesłanki:
minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem lub certyfikatem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European co-operation forAccreditation)
wymagania wynikające z przepisów określonych w środkach wykonawczych do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią, w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Poniżej zobacz jak rozpatrzono wnioski:

Losowanie
wariant I ( kocioł węglowy, biomasa)

https://www.gorzyce.pl/download/WARIANT-I,84.pdf/view

Losowanie
wariant II ( kocił gazowy,olejowy lub ogrzewanie
elektryczne)
https://www.gorzyce.pl/download/WARIANT-II,85.pdf/view

Losowanie
Wariant III (pompy ciepła)
https://www.gorzyce.pl/download/WARIANT-III,86.pdf/view