OPS Gorzyce- Informacja dla osób poszkodowanych w wyniku obfitych opadów deszczu.

0
780

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach informuje, iż osoby poszkodowane w wyniku ostatnich obfitych opadów deszczu mogą zgłaszać się po pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach, ul. Raciborska 27, tel. 32 45 11 671 lub 32 45 11 671.
Zgłoszenia można przesyłać również na adres mailowy poczta@opsgorzyce.pl wraz z danymi kontaktowymi.

Pomoc będzie udzielana zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającymi zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Zgodnie z tymi zasadami, pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne.