XXX Sesja RG Gorzyce -poniedziałek 31 maja o godzinie 16.30.

0
342

Sesja Rady Gminy

Informujemy, że 31 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się XXX SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVI/336/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
9. Wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.