XXXI SESJA RADY GMINY GORZYCE

0
549

Sesja Rady Gminy Gorzyce
21 Czerwca 2021
Informujemy, że 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 15.30,, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycacg, odbędzie się XXXI SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Debata nad raportem o stanie Gminy Gorzyce za 2020 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce wotum zaufania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gorzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/166/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze, a także dla nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz doradcy metodycznego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gorzyce na rok szkolny 2021/2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Czyżowicach.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.