Podatki w górę! Jest projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.

0
480

Podatki o 5 % w górę w 2022 roku, są projekty nowych uchwał. Co zrobi Rada Gminy Gorzyce?. Przekonamy się już w najbliższym czasie.

Szalejąca inflacja nie daje zwykłym mieszkańcom odpocząć. Wszyscy widzimy ceny w sklepach spożywczych gdzie chleb już kosztuje 6,60 zł , ceny materiałów budowlanych biją rekordy w dodatku koszty jakie poniosą mieszkańcy za energię elektryczną, gaz, węgiel czy paliwo mogą co nie których doprowadzić do czerwonej gorączki. Cóż jak to w życiu bywa te wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują to że i UG Gorzyce nam nie odpuści i w swoich propozycjach “podsunie” Radzie Gminy Gorzyce projekt, który zawiera 5 % podwyżkę podatków w naszej gminie.
Projekty możecie przeczytać w linkach poniżej.
Zapewne na tym się nie skończy i jak w gminach ościennych, wzrosną także stawki za odpady(śmieci), poczekamy, zobaczymy. Na próżno szukać w projekcie jakichkolwiek ulg dla mieszkańców, którzy ogrzewają domy eco energią ( nie mam tu na myśli tych osób , które uzyskały dofinansowanie z UG Gorzyce), tak więc w roku 2022 czeka nas dużo podwyżek, jedynie co państwo mogą zrobić to odpowiedzenie na ogłoszone przez Wójta Gminy Gorzyce konsultacje i wyrażenie opinii.

Poniżej link do projektu uchwały o wysokości podatku od nieruchomości:

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok

Poniżej link do projektu uchwały o wysokości podatku o środków transportu

określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2022 rok

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie uchwał podatkowych na 2022 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zgodnie z uchwałą Nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzyce ogłasza że w okresie od 10.11.2021r. do 16.11.2021r. poddaje konsultacjom projekty uchwał Rady Gminy Gorzyce:

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

– w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2022 rok

Opinie dotyczące w/w projektów należy złożyć w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Gorzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 23.11.2021 roku, na adres e-mail: gorzyce@gorzyce.pl z zaznaczeniem w temacie „opinia do projektu uchwały”. Jednostką organizacyjną prowadzącą sprawę przedmiotowych konsultacji jest referat Podatków i Opłat Urzędu Gminy w Gorzycach.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk