XXXIV SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji. Radni zdecydują o nowych stawkach podatku od nieruchomości.

0
317

Sesja Rady Gminy – ogłoszenie
25 Listopada 2021
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) na godz. 15.30 XXXIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021 – 2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej „Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce na lata 2022 – 2026”
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/251/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXVIII/269/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/237/21 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do roku 2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego w podróży służbowej przez radnego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przyjęcia przez Radę Gminy uchwały w związku z prowadzonym programem szczepień przeciwko Covid – 19
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2021/2022 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie koszów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
21. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 2020/2021.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.