Zarobki wójta i diety radnych w górę i to dużo w górę! A mieszkańcom …

0
1643

Już w poniedziałek 29 listopada 2021r. podczas XXXIV SESJI RADY GMINY GORZYCE radni gminy Gorzyce zadecydują o wysokości swoich diet i wynagrodzeniu Wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka.

Mówiąc w skrócie „zafundują sobie podwyżki i to dosyć spore podwyżki”. Trzeba dodać, że na tej samej sesji RG Gorzyce radni uchwalą także podwyżki mieszkańcom gminy Gorzyce czyli wzrost wysokości podatku od nieruchomości.

Projekt zmian stawek diet i wynagrodzenia wójta (podwyżka) to efekt Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, które wprowadził obecny rząd RP.

Zgodnie z projektem uchwały RG Gorzyce wynagrodzenie wójta ulegnie zmianie:

https://bip.gorzyce.pl/download/projekt-12,4174.pdf/view

§ 1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Gorzyce w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze: 9.387 zł,
2) dodatek funkcyjny: 3.105 zł.
§ 2. Ponadto Wójtowi Gminy przysługuje dodatek specjalny, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda
jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprawy, których wysokość jest ustalana na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Gorzyce.

Poniżej wysokość wynagrodzenia wójta jaka jest obecnie.

§ 1. Ustalić wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Gorzyce w następującej wysokości:
1) wynagrodzenie zasadnicze: 4.800 zł,
2) dodatek funkcyjny: 2.100 zł,
3) dodatek specjalny: 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 16 % wynagrodzenia zasadniczego, który za każdy kolejny rok
pracy będzie wzrastał o 1% aż do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

**********************************************************************************************************************************************

Inaczej wygląda sytuacja w wysokościach diet radnych gminy Gorzyce. Tu wysokość diet ustala się procentowo branej od wysokości kwoty bazowej dla gmin powyżej 15 tyś.osób wynosi ona 75% z kwoty 4.294,08 zł czyli 3.220,96 zł.

Tak więc zgodnie z projektem uchwały RG Gorzyce proponuje się obliczanie procentowe dla radnych z kwoty 3.220.96 zł.

https://bip.gorzyce.pl/download/projekt-13,4175.pdf/view

Poniżej prezentujemy wysokość  diet radnych obecnie oraz przykładowe wyliczenie(zmiana) jaka ma być uchwalona już w najbliższy poniedziałek 29 listopada.

Obecnie Przewodniczący RG otrzymuje dietę w wysokości 1500 zł. miesięcznie.
Nowa stawka to 70% z kwoty 3.220.96 zł czyli 2.254 zł jest to więcej o 750 zł miesięcznie.

Obecnie Wiceprzewodniczący RG – 900 zł.
Po nowemu to: 45% kwoty bazowej to ok. 1449 zł czyli prawie o 550 zł więcej niż obecnie.

Obecna stawka diety Przewodniczący Komisji Rewizyjnej to 900 zł
Po nowemu to: 45% kwoty bazowej to ok. 1449 zł czyli prawie o 550 zł więcej niż obecnie.

Obecna stawka diety dla Przewodniczących pozostałych komisji stałych – 800zł
Po nowemu to: 40% kwoty bazowej czyli 1288 zł. więcej prawie o 488 zł

I kilka przykładów zmian w wysokości diet dla pozostałych radnych gminy Gorzyce np:

Radni nie będący w żadnej komisji obecnie dieta wynosi 300 zł po zmianach będzie to: 644 zł czyli prawie o 340 zł więcej ( takich radnych w naszej gminie raczej nie ma)

Radnemu, niezależnie od pełnionej funkcji, który jest członkiem co najmniej dwóch Komisji wysokość
diety ulega podwyższeniu o 5% podstawy czyli około 160 zł dodatku.

Za każdą nieobecność na sesji Rady Gminy dokonuje się pomniejszenia należnej diety o 40% za dany
miesiąc.

Za każdą nieobecność na posiedzeniu Komisji dokonuje się pomniejszenia należnej diety o 15% za dany
miesiąc.

Cały projekt uchwały można znaleźć pod tym linkiem poniżej:
https://bip.gorzyce.pl/download/projekt-13,4175.pdf/view