Nowe stawki za odbiór śmieci. 96 zł, 32 zł lub 29 złotych. Radni już w czwartek(30.06) zatwierdzą nowe wyższe stawki.

0
1672

Uchwała przewiduje dwie stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych: podwyższoną 96,00 zł
miesięcznie za jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz niższą 32,00 zł miesięcznie za jednego mieszkańca,
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 1. Zwalnia się od 1 lipca 2022 roku w części stanowiącej kwotę 3 zł z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny) właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze
zm.), zwołuję na dzień 30 czerwca 2022r. na godz. 16.30 XLII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która
odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/387/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 kwietnia 2022 roku w
sprawie udzielenia w 2022 roku dodatkowej pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu
administrowania drogami – “Przebudowa drogi powiatowej Nr 5055S w Bluszczowie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gorzyce na lata 2021-2030.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie
Gminy Gorzyce na lata 2023-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez
Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.
13. Wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
30 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.