Sesja Rady Gminy Gorzyce

0
248

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), zwołuję na dzień 29 września 2022r. na godz. 15.30 XLV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za I półrocze 2022 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/376/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu Kamieniec Podolski w Ukrainie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gorzyce do 2030 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Gorzyczki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gorzyce “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/378/22 Rady
Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na lata 2022-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.
14. Wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia..

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 26.09.2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.