Gmina Gorzyce – Węgiel dla mieszkańców sprzedawany będzie po cenie preferencyjnej wynoszącej 1650 zł brutto za tonę.

0
422

Rusza preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa pomiędzy Gminą Gorzyce a Polską Grupą Górniczą na zakup paliwa stałego z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

W celu umożliwienia mieszkańcom odbioru węgla na terenie gminy Gmina podpisała umowę z firmą Kwiatkowski Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzycach, przy ul. Rybnickiej 24, która zajmować się będzie dystrybucją węgla dla uprawnionych mieszkańców.

Węgiel dla mieszkańców sprzedawany będzie po cenie preferencyjnej wynoszącej 1650 zł brutto za tonę węgla (niezależnie od rodzaju orzech/groszek/ekogroszek).

Mieszkańcy, którzy złożyli wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego otrzymają informację o wyniku weryfikacji wniosku wraz z informacją o procedurze odbioru węgla, która przedstawia się następująco:

Odbiór węgla będzie możliwy po dokonaniu zapłaty przelewem na rachunek Gminy Gorzyce nr 83 8469 0009 0000 0257 2000 0081
Po otrzymaniu wpłaty Gmina Gorzyce wystawi fakturę na zakupiony węgiel, którą należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, przy ul. Kościelnej 15 po 4 dniach od dokonania płatności.
W treści przelewu należy wpisać: zapłata za węgiel, imię
i nazwisko wnioskodawcy oraz numer PESEL, adres nieruchomości.
Fakturę powinna odebrać osobiście osoba wpłacająca (wnioskodawca). W przypadku odbierania faktury przez inną osobę niż osoba, na którą wystawiona będzie faktura, wymagane jest oryginalne upoważnienie.
Faktura upoważnia do odbioru węgla w wyżej wymienionym składzie opału.
Przedstawiciel składu opału otrzyma wykaz osób uprawnionych do odbioru węgla i będzie kontaktował się telefonicznie w celu uzgodnienia terminu odbioru węgla.
Termin odbioru węgla w składzie opału będzie uzależniony od dostaw przez Polską Grupę Górniczą zamówionego węgla.
Odbioru węgla w składzie opału powinna dokonać osoba, na którą wystawiona jest faktura.
W przypadku odbierania węgla przez inną osobę niż osoba, na którą wystawiona jest faktura wymagane jest oryginalne upoważnienie.

Gmina nie pokrywa kosztów transportu węgla ze składu opału na teren nieruchomości wnioskodawcy.
Odbiorca węgla zobowiązany jest odebrać węgiel ze składu opału jednorazowo w przyznanej ilości.