XLIV Sesja Rady Gminy Gorzyce – 10.10.2018 r. na godz. 15.30 XLIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

0
1319

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 10 października 2018 r. (środa)
na godz. 15.30 XLIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Gminy Gorzyce za okres kadencji 2014-2018:
– Komisja Rewizyjna,
– Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska,
– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu,
– Komisja Rodziny, Spraw Społecznych i Zdrowia.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy za okres kadencji 2014-2018.
7. Sprawozdanie Wójta Gminy Gorzyce z realizacji zadań za okres kadencji 2014-2018:
– wystąpienie Wójta Gminy Gorzyce,
– prezentacja multimedialna.
8. Dyskusja
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.