Dziś radni zdecydują o wysokości podatku od nieruchomości. Informujemy, że 29 listopada 2018 r. (czwartek), o godz. 17.00 odbędzie się II SESJA RG GORZYCE VIII kadencji. Śledź obrady online.

0
1602

Informujemy, że 29 listopada 2018 r. (czwartek), o godz. 17.00 odbędzie się II SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Sesję można śledzić online. Zakładka BIP/Rada Gminy VIII kadencji/sesja online/

Ogłoszenia
II Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji –
29.11.2018 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2018 r. (czwartek)
na godz. 17.00 II SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018 – 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/415/18 Rady Gminy Gorzyc e z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Gorzyce oraz zasad ich wypłacania i określenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością gminy, używanego w podróży służbowej przez radnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji Miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
14. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym 2017/2018.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.