XIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 28.10.2019 r.

0
993

XIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 28.10.2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 28 października 2019 r. (poniedziałek)
na godz. 15.30 XIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 r. pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub do publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gorzyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. ks. dr Gustawa Klapucha w Czyżowicach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Gorzycach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Rogowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. prof. Dominika Lasoka w Turzy Śląskiej.
17. Informacja Wójta Gminy Gorzyce o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 24.10.2019 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.