Gmina Gorzyce – czekają nas podwyżki za śmieci i podatku od nieruchomości. Niesegregowane 85,50 zł w 2020 roku.

0
6541

28,50 zł i 85,50 zł to proponowane stawki za śmieci segregowane i niesegregowane, cena oczywiście od mieszkańca naszej gminy!
Czekają nas podwyżki za śmieci i podatki. Czy radni ufundują mieszkańcom prezent na święta przekonamy się wkrótce.
Poniżej przedstawiamy proponowane zmiany opłat w Gminie Gorzyce.

Wójt gminy Gorzyce wydał ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami
pozarządowymi prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na temat uchwał :•

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych
• w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2020 rok
• w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
• w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Jeśli w tej sprawie nie będzie uwag to rada gminy będzie musiała podjąć uchwałę na temat nowych opłat za śmieci w 2020 roku i podjęcie uchwały o nowych stawkach za podatek od nieruchomości.

Proponowana stawka za śmieci segregowane to 28,50 zł

Proponowana stawka za śmieci niesegregowane to 85,50 zł !!!

projekt uchwały o opłatach za gospodarowanie odpadami

Poniżej podajemy zmiany w różnych podatkach od nieruchomości. Pierwsza kwota to ta obecna w roku 2019 a kwota pogrubiona to proponowana kwota w roku 2020.

1) Od budynków lub ich części: a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej 0,71 zł, na 0,81 zł w 2020r

2) b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej 18,69 zł, na 21,49 zł w 2020r.

3) c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1 m² powierzchni użytkowej 9,86 zł, na 11,18 zł w 2020r.

4) d) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1 m² powierzchni użytkowej 4,61 zł, na 4,87 zł w 2020 roku.

5) e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m² powierzchni użytkowej 4,67 zł, na 5,37 zł w 2020 r.

6) f) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni użytkowej 10,50 zł. na 12.08 zł w 2020 r

7) 3) Od gruntów: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 października 2018 r. Poz. 5985
8) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1 m² powierzchni – 0,84 zł, na 0,95 zł w 2020r

9) b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m² powierzchni – 0,32 zł, na 0,37 zł w 2020roku

10) c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, za 1 ha powierzchni – 4,51 zł, na 4,80 w 2020 r.

11) d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni – 0,21 zł. na 0,24 zł w 2020 r

12) e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za 1 m² – 2,98 zł na 3,15 zł w 2020 roku

linki poniżej

podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Link do cen za podatek od śródków transportu
podatek od środków transportu w gminie Gorzyce