Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

0
657

Wójt Gminy Gorzyce – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w
2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze
kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Gorzyce.
Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące
warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Gorzyce,
3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:
6) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
7) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
8) pełna sprawność fizyczna,
9) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów,
skuteczne komunikowanie się, asertywność),
10) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
11) posiadanie prawa jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
2) kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu
posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.
3) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje
wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email.
– Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w pkt. 1-4 (załącznik nr 1 do ogłoszenia)
oraz oświadczenie w zakresie punktu 5 kandydata na rachmistrza terenowego składane pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno
zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
– Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych ( załącznik nr 3 do ogłoszenia).
Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy
Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Gorzyce, 44-350 Gorzyce ul. Kościelna 15,
z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje
data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Gminny Komisarz Spisowy
Daniel Jakubczyk