Rada Gminy Gorzyce – ważne uchwały na rok 2021.

0
1406

W listopadzie i grudniu Rada Gminy podjęła na wniosek wójta szereg ważnych uchwał:
23 Grudnia 2020

Stawki podatkowe na 2021 r. nie zostały podwyższone, a utrzymane w wysokości stawek obowiązujących w 2020 r.
Przedsiębiorcy inwestujący w naszej gminie będą mogli korzystać do końca 2023 r. z pomocy de minimis. Został wydłużony okres obowiązywania uchwał:
– w sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy;

– w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. pozostaje bez zmian, wynosi:

– 28,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość,

– 85,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli jej właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmianie uległa wysokość zwolnienia z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady – zwolnienie wynosi 1 zł. W związku z powyższym wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady od 2021 r. wynosi: 27,50 zł.

Korekta wysokości zwolnienia jest powodowana zapisami art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

Uchwalono również budżet gminy na 2021 r. O szczegółach, w szczególności planowanych do realizacji inwestycjach, poinformujemy niebawem. Już w miesiącu styczniu, w związku z kolejnymi pozyskanymi środkami zewnętrznymi, planowane są jego zmiany. Uchwalony na wniosek wójta budżet gminy Gorzyce zakłada:

– zrównoważenie wydatków i dochodów,

– dalszą redukcję zadłużenia gminy,

– utrzymanie na wysokim poziomie wydatków majątkowych (na inwestycje ponad 15 mln zł).

https://www.gorzyce.pl/aktualnosci/index/W-listopadzie-i-grudniu-Rada-Gminy-podjela-na-wniosek-wojta-szereg-waznych-uchwal/idn:104