XXVIII Sesja Rady Gminy Gorzyce – 29.03.2021 r. Posiedzenie komisji RG 25.03.2021 r.

0
741

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 29 marca 2021 r. (poniedziałek) na godz. 15.30
XXVIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a także określenia granic ich obwodów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/55/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/181/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/64/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
publicznych, w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i w innych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Gorzyce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Gorzyce w 2021 roku”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień na COVID-19.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum
ludowego.
16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2020 rok.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
25 marca 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.