Mieszkaniec Czyżowic zadaje pytania. Wójt Gminy i Przewodniczący RG Gorzyce odpowiadają.

0
2203

Czyżowice, 06.04.2021r.
Zwracam się do państwa radnych z pytaniami przedstawionymi na sesji Rady Gminy:-

-Na co zostają przeznaczone subwencje oświatowe na dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, ponieważ większość obowiązków w obecnej sytuacji epidemiologicznej spada na rodziców i prawnych opiekunów tych dzieci?- Jak i czym kierują się Państwo przydzielając godziny rewalidacyjne dzieciom w szkołach i przedszkolach ?

– Dlaczego ilość godzin dla tych dzieci jest ograniczona i jakie Państwo stosują kryteria – skoro środki na to są przekazywane przez Ministerstwo?

– Dlaczego pomoc nauczyciela, która przysługuje dzieciom z niepełnosprawnością ze względu na autyzm i inne dysfunkcje nie zapewnia opieki w czasie trwania wszystkich zajęć dydaktycznych.

– Czy kieruje się Państwo wystarczającym dobrem dzieci ?- Czy dzieci w ramach subwencji mają zapewnionych wszystkich terapeutów?- Czy dyrektorzy placówek są informowani o wysokości i zmianach subwencji jaka jest przekazywana na dzieci w ciągu roku przez Ministerstwo?- Czy są prowadzone konsultacje i dialog z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i w jaki sposób zaspokajane są wszystkie potrzeby dzieci specjalnej troski?

– Czy czas, od ostatniego spotkania luty 2019 r. pozwolił radnym zrozumieć choćby częściowo problemy rodzin i dzieci tak, aby mogli rozwiązywać bieżące problemy rodzin dzieci niepełnosprawnych w gminie?

– Czy 2 lata wystarczyło Wójtowi na pochylenie się nad problemami rodzin dzieci niepełnosprawnych?Panie przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.26 luty 2019 o godz. 16.00 odbyło się spotkanie rodziców dzieci z niepełnosprawnością i zostały przedstawione problemy naszych dzieci.

– Jakie działania zostały podjęte przez komisję, której Pan przewodniczył, co dobrego zostało zrobione dla samych dzieci?- Dlaczego żaden z obecnych rodziców na spotkaniu dotąd nie otrzymał żadnej odpowiedzi odnośnie działań lub został zaproszony do konsultacji?

Korzystając z okazji chciałbym przejść do innego tematu:Panie Przewodniczący Rady chciałbym poznać państwa plan działania w kwestii sposobu obniżenia opłat za śmieci w naszej gminie niezależny od tego, co dzieje się w innych gminach sąsiednich. Chciałbym, aby każdy z radnych wypowiedział swoje stanowisko.

O odpowiedź proszę również na piśmie, gdyż moim zdaniem obecne podejmowane działania nie są dla społeczności wystarczające.Z poważaniem


Leszek Pukowski

Poniżej prezentujemy odpowiedź z UG I RG Gorzyce.