Sesja Rady Gminy – 27.10,2022r. Godzina 16.00

0
498

Sesja Rady Gminy

Informujemy, że 27 października 2022 r. o godz. 16.00 , w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach. odbędzie się XLVI SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorzyce”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2022-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023.
8. Informacja Wójta Gminy Gorzyce o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
10. Wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się również 27.10.2022 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.