Ponad 115 tyś. zł. gmina Gorzyce przeznaczy na straż gminną.

0
801

115.434,89 zł tyle będzie nas kosztowało utrzymanie Straży Gminnej w 2024 roku, no chyba że radni w czwartek 21 grudnia zdecydują inaczej. Lecz nic na to nie wskazuje, na wspólnym posiedzeniu komisji rady gminy opinie były pozytywne.

O to projekt uchwały :

UCHWAŁA NR LXI/…/23
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu
bezpieczeństwa publicznego
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku,
poz. 40 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Gorzyce udzieli w 2024 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia, w kwocie 115.434,89 zł
(sto piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote 89/100) na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa
publicznego.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust.1, udzielona będzie w formie dotacji celowej, po podpisaniu
umowy pomiędzy Gminą Gorzyce a Gminą Lubomia, określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia
przyznanych środków.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 zabezpieczone są w budżecie Gminy Gorzyce na 2024 rok, w dziale
754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – „Straż gminna (miejska)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny