LXIV SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

0
343

LXIV SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

Informujemy, że 26 lutego, o godz. 15.30, w Gminnym Centrum Kultury, odbędzie się LXIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Gorzyce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LX/543/23 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr IX/101/03 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne, świadczone na cmentarzu komunalnym w Rogowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej Gminy Gorzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/85/07 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Gorzyce „Korupus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29.12.2023 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gorzyce” za 2023 rok.
15. Wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 22 lutego 2024 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.