VII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji – 29.04.2019 r.

0
1163
SONY DSC

VII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji – 29.04.2019 r.

Informujemy, iż VII Sesja Rady Gminy Gorzyce odbędzie się 29.04.2019 r. (poniedziałek) w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
na godz. 15.30 VII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Ewalda Kasperczyka w Turzy Śląskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Gorzyce, a nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017-2018.
12. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.
13. Przedstawienie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. projektów uchwał odbędzie się w dniu 25.04.2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.