Ogłoszenia VIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji – 17.05.2019 r.

0
1136

Ogłoszenia
VIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji –
17.05.2019 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 17 maja 2019 r. (piątek)
na godz. 8.00 VIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2019 na terenie Gminy Gorzyce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Gorzyce w 2019 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych położonych w Olzie w rejonie ul. Kolejowej i ośrodka wypoczynkowego, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2026 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Kamień, na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
10.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek gruntowych w Odrze, stanowiących część tzw. zbiornika SAZAN na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/288/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 31.12.2036 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.