Opłata „śmieciowa” – Zmiany, nowe deklaracje, zapraszamy do zapoznania się z tematem.

0
4043

Informacja UG Gorzyce
UWAGA – ISTOTNE ZMIANY – ODPADY KOMUNALNE W 2020 r.

1. Wzór nowej deklaracji

Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Gorzyce będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór zawiera: oświadczenie składającego o wyposażeniu nieruchomości w kompostownik przydomowy, oraz zagospodarowaniu bioodpadów poprzez kompostowanie; dodatkowe wyliczanie opłaty dla nieruchomości wyposażonych w kompostownik przydomowy i kompostujących w nim bioodpady; dane współwłaścicieli nieruchomości, na której powstają odpady komunalne; zaktualizowany termin składania nowej deklaracji, w przypadku zmian danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nową deklarację powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

kliknij tu by wydrukować nową deklarację

2. Zmiana danych

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Przykład: na nieruchomości zwiększyła się liczba osób z uwagi na narodziny dziecka w miesiącu lutym 2020 r. Właściciel nieruchomości powinien złożyć nową deklarację do 10 marca 2020 r.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od w/w zasady jest śmierć osoby zamieszkującej nieruchomość.

3. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od 1.01.2020 r.

Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XIV/114/19 z dnia 27.11.2019 r. nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1.01.2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 28,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych; 85,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

4. Zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady

– Uchwałą Nr XIV/116/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 roku, wprowadzono zwolnienie w części stanowiącej kwotę 2,00zł z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zbieranymi w sposób selektywny). Zwolnienie dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonych na terenie Gminy Gorzyce, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie obowiązuje od 01.01.2020 r.

– Warunkiem uzyskania częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

a) złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (termin rozpoczęcia kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym). Nową deklarację powinni podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości.

b) oświadczenie w złożonej deklaracji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Skorzystanie z częściowego zwolnienia wyklucza możliwość oddawania bioodpadów podczas zbiórki odpadów segregowanych spod nieruchomości oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Zmiany w zakresie świadczonych usług

Żużel i popiół paleniskowy: w okresie od 01.10. do 30.04. podlega segregacji i będzie odbierany jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem. W okresie od 01.05. do 30.09. odpad ten nie podlega segregacji i należy go składować z odpadami mieszanymi. W okresie od 01.04. do 30.11. bioodpady będą odbierane z nieruchomości, maksymalnie 5 worków w miesiącu. W pozostałym okresie maksymalnie 1 worek w miesiącu.

UZASADNIENIE w/d UG Gorzyce:
– za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

> Od 2020 r. opłata będzie wynosić miesięcznie od osoby:
– 28,50 zł – w przypadku odpadów zbieranych selektywnie,
– 26,50 – czyli 2 zł mniej zapłacą właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym. Zwolnienie obowiązuje od 01.01.2020 r. Warunki zwolenia z
części opłaty opisano poniżej.
– 85,50 zł – w przypadku gdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
> Wpływy z opłaty zostały ujęte w budżecie naszej gminy po stronie dochodów. Pieniądze z
„opłaty śmieciowej” mogą być i są PRZEZNACZANE WYŁĄCZNIE na pokrycie kosztów odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych – czyli tych, które wytwarzamy jako mieszkańcy
gminy. Wpływy NIE SĄ przeznaczane na żadne inne cele.
> Gdyby rada gminy zdecydowała o dopłacie do stawki opłaty – to dopłata pochodziłaby z
naszych pieniędzy – czyli tak rzeczywiście z podatków. Budżet gminy – to pieniądze nas
(Mieszkańców) gminy. Dopłata oznaczałaby konieczność rezygnacji z innego zadania (np.
inwestycji) lub zaciągnnięcia kredytu na jej sfinansowanie.
> Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wykonują w naszej gminie firmy
zewnętrzne, wyłonione w przetargach nieograniczonych. W tym zakresie obowiązuje nas prawo
zamówień publicznych.
> Jako wójt zrobiłem wszystko, by w przetargu złożonych zostało jak najwięcej ofert:
– zamówienie zostało podzielone na części jeszcze na etapie przygotowywania przetargu w
2018 r.,
– odbyłem rozmowy z potencjalymi oferentami,
– w regulaminie utrzymania czystości i porządku zostały wprowadzone zmiany sygnalizowane i
oczekiwane przez Mieszkańców,
– zmieniono rozliczanie przedsiębiorstwa z ryczałtowego na ilościowe.
Wszystkie działania były podejmowane w uzgodnieniu z radnymi Rady Gminy Gorzyce.
W 2018 r. w pierwszym zamówieniu – wystartowała tylko jedna firma (gdyby postępowania nie
unieważniono stawka wynosiłaby ponad 24 zł); w drugim – 3 firmy. Wybór najtańszych ofert
spowodował konieczność ustalenia stawki miesięcznej w przeliczeniu na mieszkańca w 2019 r.
na poziomie 22,50 zł. W przetargu na 2020 r. wystartowała tylko jedna firma. Na 9
analizowanych gmin, w których rozpisano ostatnio przetargi aż w siedmiu złożono tylko po 1
ofercie, w jednej – 2.
Stawka opłaty „śmieciowej” jest praktycznie POCHODNĄ CENY zaproponowanej przez firmy
świadczące usługę „odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych” i od 2020 r. musi
wynosić odpowiednio 28,5 zł – 85,50 zł.
PODWYŻKI OPŁAT ZA ŚMIECI – skąd się biorą?
Duży wzrost „opłaty śmieciowej” obserwowany jest w całej Polsce. Również w wielu ościennych
gminach stawki opłaty na 2020 r. wzrosły o kilkadziesiąt procent w stosunku do 2019 r.
Na wzrost opłaty wpływają czynniki niezależne od gmin:
> wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska (tzw. marszałkowskiej) za składowanie odpadów,
> wzrost płacy minimalnej i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
> wzrost cen energii i paliwa,
> brak konkurencji – monopolizacja rynku tych usług, także instytucjonalna (koncesjonowanie
działalności) i wzrost cen towarów i usług,
> rosnące wymogi w zakresie składowania i przetwarzania odpdów komunalnych –
obowiązkowy monitoring i ubezpieczenie zakładów na wypadek szkody w środowisku oraz
ograniczenie czasu składowania,
> malejąca opłacalność recyklingu (brak popytu lub spadek cen części surowców wtórnych).
Wysokość „opłaty” w przypadku naszej gminy wynika również z:
> rosnącej ilości odbieranych odpadów, w przeliczeniu na mieszkańca znacząco większej niż w
gminach ościennych,
> bardzo szerokiego zakresu usługi: posiadamy PSZOK (nie wszystkie gminy posiadają), który
jest czynny aż 3 dni w tygodniu (co nie jest regułą wśród gmin wiejskich); brak ograniczeń
ilościowych na PSZOK-u (część gmin wprowadziło ograniczenia tonażowe – np. 500 kg)!
> braku dodatkowych odpłatności za worki (część gmin wprowadziło odpłatność za wszystkie
worki),
> bardzo dużego rozproszenia zabudowy i uruchomienia w minionych dziesięcioleciach
zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego kolejnych terenów budowlanych – co
przekłada się na liczbę wozokilometrów w przeliczeniu na mieszkańca,
> znaczącej odległości do najbliższych RIPOK-ów (Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Rybnik) – do
których zebrane na terenie naszej gminy odpady są dowożone w celu ich przetworzenia /
zagospodarowania,
> sytuacji na rynku pracy – faktycznego braku bezrobocia (2016 – 8-10%, 2019 – 5%)
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Ilość ofert w przetargach ogłoszonych w 2019 r. na odbiór/zagospodarowanie odpadów komunalnych:
– Bielsko-Biała – 1
– Gogolin – 1
– Gorzyce – 1
– Krzyżanowice – 1
– Lubomia – 1
– Mszana – 2
– Radlin – 1
– Piekary – 1
– Wodzisław Śląski – 1
Stawki opłaty wzrosły (lub wzrosną również) w tych gminach, w których odbyły się przetargi.
Wzrosty % stawek opłaty „śmieciowej” 2019/2020 r. po ostatnich uchwałach rad miast i gmin
– Bielsko-Biała – 85,71%
– Gogolin – 68,75%
– Gorzyce – 26,66%
– Krzanowice – 22,72%
– Krzyżanowice – 123%
– Lubomia – 47,36%
– Mszana – 16,66%
– Piekary – 25%
– Radlin – 100%
– Wałbrzych – 125%
– Wodzisław Śląski – 117%
Wzrosty kwotowe stawek opłaty „śmieciowej” 2019/2020 r. po ostatnich uchwałach rad miast i gmin
WZROSTY OPŁAT (dla selektywnej zbiórki – w zł)
Bielsko-Biała
14 26 (1-3 osoby w gospodarstwie)
Gogolin
9,78-16 27 (powyżej 5 osób – 135 oraz 14 od każdej kolejnej powyżej 5 osoby)
Gorzyce
22,50 28,50
Krzanowice:
18,5-22 23,5-27
Krzyżanowice
8-13 26-29
Lubomia
19 28
Mszana
18 21
Piekary
20 25
Radlin
13 26
Wałbrzych
12 27
Wodzisław Śl.
12 26,10