XVI SESJA RADY GMINY GORZYCE – 27 stycznia 2020 r. godzi 16.15.

0
1079

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. Poz. 506 ze zm.) zwołuję na
dzień 27 stycznia 2020r. na godz. 16.15 XVI SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII KADENCJI, która odbędzie się w Gminnym
Centrum Kultury w Gorzycach
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z
zakresu bezpieczeństwa publicznego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych
szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Gminy Gorzyce na 2020 r.
11. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Rady Gminy Gorzyce za 2019 rok.
12. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r.
(poniedziałek) o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.