XXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji, odbędzie się w GCK Gorzyce, 26 października 2020 r. o godz. 18.00.

0
870

Sesja Rady Gminy

Informujemy, że XXIII Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII kadencji, odbędzie się w GCK Gorzyce, 26 października 2020 r. o godz. 18.00.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektóe uchwał, odbędzie się 26 października, o godz. 15.30 również w GCK.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 734 ze zm.), oraz
art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze
zm.) zwołuję na dzień 26 października 2020 r. (poniedziałek) na godz. 18.00 XXIII SESJĘ RADY GMINY GORZYCE
VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i
Rekreacji „Nautica” w Gorzycach na 2020 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/132/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie
przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Gorzyce”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
13. Informacja Wójta Gminy Gorzyce o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
26.10.2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.