XXIV Sesja Rady Gminy Gorzyce – poniedziałek 30 listopada o godzinie 15.30. Sesję można oglądać on-line.

0
656

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm..) zwołuję na dzień 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) na godz.
15.30 XXIV SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w
Gorzycach.

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2020-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/126/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie
ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i
Rekreacji “NAUTICA” w Gorzycach na 2020 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Gorzyce na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Gminy Gorzyce,
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/137/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na
terenie Gminy Gorzyce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/382/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 października 2014 r. w
sprawie zasad udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom organizacyjnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2030.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021 – 2024 dla Gminy Gorzyce.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Wodzisław Śląski na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Jastrzębie Zdrój na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku szkolnym 2020-2021 dotacji Miastu Rybnik na pokrycie kosztów
zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań
zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji
oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu konsekwencji związanych z wprowadzeniem
stanu epidemii na terenie Polski.
20. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym
2019/2020.
21. Wnioski i zapytania.
22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Piotr Wawrzyczny
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
26 listopada 2020 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.