XXIX Sesja Rady Gminy Gorzyce – 29.04.2021 r.

0
355

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze
zm.), oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm..) zwołuję na dzień 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) na godz. 15.30
XXIX SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ” Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2021-2024 z perspektywą
na lata 2025-2028 r.”
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2021-2026.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na rok 2021 na terenie Gminy Gorzyce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gorzyce na rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie
Gminy Gorzyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o
dochodach gospodarstwa domowego.
11. Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektorów jednostek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce.
12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z Gminnego Programu Ochrony Środowiska za lata 2019-2020.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu w/wym. uchwał odbędzie się w dniu
26 kwietnia 2021 r. o godz. 15.30 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.