Będzie bezpieczniej na DK78 w Turzy Śląskiej i Gorzycach

0
658

fot;GDDKiA Katowice

Będzie bezpieczniej na DK78 w Turzy Śląskiej i Gorzycach

Szukamy wykonawcy chodnika o łącznej długości ponad 1 km. Ta inwestycja przyniesie poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowania infrastruktury drogowej, w szczególności pieszym.

Zakres inwestycji
W ramach poprawy bezpieczeństwa wybudujemy chodnik wzdłuż drogi krajowej. Tam, gdzie to niezbędne, zabezpieczymy lub przebudowujemy kolidującą infrastrukturę techniczną, przebudujemy zjazdy. Wybudujemy również odwodnienie w postaci ścieku przykrawędziowego. Chodnik z kostki brukowej na odcinku pomiędzy Gorzycami a Turzą Śląską o długości 377 m wybudowany zostanie po stronie południowo-wschodniej. Jego szerokość będzie zmienna, w granicach od 2,1 do 2,5 m. Aby przekroczyć chodnikiem potok Leśnica, wybudowana zostanie także kładka dla pieszych. W Turzy Śląskiej powstanie dłuższy chodnik o długości 650 m. Zlokalizowany zostanie po stronie zachodniej, a jego szerokość będzie się wahała od 2,1 do 2,7 m.

Tryb przetargu
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Następnie przewidzieliśmy możliwość prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert.

Proponowany termin realizacji zamówienia
Wymagamy, aby inwestycja została zrealizowana do 40 tygodni od daty podpisania umowy, z możliwością skrócenia realizacji robót maksymalnie o 4 tygodnie.

Kryteria wyboru oraz termin składania ofert 
Kryterium oceny ofert stanowi cena (60 proc.) oraz termin zakończenia robót (40 proc.).  Otwarcie ofert wyznaczono na 3 listopada 2021 r. Dokumentacja postępowania przetargowego dostępna jest na platformie zakupowej: https://gddkia.eb2b.com.pl.

Źródło finansowania
Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.