RG Gorzyce zadecydowała – Podatek od nieruchomości w górę, od środków transportu bez zmian.

0
780

Szalejąca inflacja nie daje zwykłym mieszkańcom odpocząć. Wszyscy widzimy ceny w sklepach spożywczych gdzie chleb już kosztuje 9 zł , ceny materiałów budowlanych biją rekordy w dodatku koszty jakie poniosą mieszkańcy za energię elektryczną, gaz, węgiel czy paliwo mogą co nie których doprowadzić do czerwonej gorączki. Cóż jak to w życiu bywa te wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują to, że i UG Gorzyce nam nie odpuści, podsuwając radzie gminy projekt, który zawiera około 12 % podwyżkę podatków od nieruchomości w naszej gminie. Głosowanie było tylko formalnością i podwyżka stała się faktem.

Na próżno szukać w projekcie jakichkolwiek ulg w podatku od nieruchomości dla mieszkańców, którzy ogrzewają domy „eco energią”.

RG była za utrzymaniem stawek podatku od środków transportowych na
poziomie z 2022 roku.

Poniżej podajemy zmiany w różnych podatkach od nieruchomości. Pierwsza kwota to ta obecna w roku 2022 a kwota pogrubiona to proponowana kwota w roku 2023.

1) Od budynków lub ich części: a) budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej 0,85 zł, na 0,92 zł w 2023r

2) b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej 22,56 zł, na 25,50 zł w 2023r.

3) c) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, za 1 m² powierzchni użytkowej 11,74 zł, na 13,15 zł w 2023r.

4) d) od budynków lub ich części zajętych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, za 1 m² powierzchni użytkowej 5,11 zł, na 5,87 zł w 2023 roku.

5) e) od budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m² powierzchni użytkowej 6,64 zł, na 6,90 zł w 2023 r.

6) f) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, znajdujących się na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni użytkowej 12,69 zł. na 14,20 zł w 2023 r

7) 3) Od gruntów: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 października 2018 r. Poz. 5985
8) a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, za 1 m² powierzchni – 1.00 zł, na 1,14 zł w 2023r

9) b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, za 1 m² powierzchni – 0,39 zł, na 0,49 zł w 2023roku

10) c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, za 1 ha powierzchni – 5,04 zł, na 5,64 w 2023 r.

11) d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, na ogólnodostępnych, zorganizowanych terenach wypoczynkowych, za 1 m² powierzchni – 0,25 zł. na 0,28 zł w 2023 r

12) e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, za 1 m² – 3,31 zł na 3,81 zł w 2023 roku

§ 3. Podatek od nieruchomości uiszcza się przelewem lub wpłaca gotówką na rachunek bankowy Gminy
Gorzyce.
Przykład:
Budynek mieszkalny 150m2. podatek za rok 2022 to 127,5 zł a w 2023r. to 138 zł, wzrost o 10,50 zł rocznie.
Grunty pozostałe”B” 1000m2, podatek za rok 2022 to 390 zł a w 2023r. to 490 zł , wzrost o 100 zł rocznie.
Budynki pozostałe (garaże,i inne) 20m2, podatek za rok 2022 to 112,8 zł a w 2023r. to 138 zł, wzrost o 25,20 zł rocznie.

***projekty uchwał RG Gorzyce***