Aktualizacja – Gmina skontroluje czy stosujesz się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

0
566

(fot. wikipedia/Pibwl / CC BY-SA/3.0)

Jest także oficjalna informacja na w/w temat na stronie UG Gorzyce.

***tu czytaj informacje na stronach UG Gorzyce***

Gmina Gorzyce: Regulamin w skrócie- wywóz szamba raz na kwartał z umową z firmą asenizacyjną.
Przydomowa oczyszczalnia opróżnianie nie rzadziej niż na dwa lata.

W rozmowie z Panią kierownik Referatu gospodarki komunalnej usłyszałem że: do kontroli zostaną wezwani ci właściciele budynków(posesji), którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej czyli ci co posiadają szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że wywoził ścieki ze swojej posesji regularnie, to za sam brak rachunków może zostać ukarany mandatem karnym.

Uchwała Rady Gminy Gorzyce
4) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do opróżniania zbiorników
bezodpływowych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na kwartał
z zastrzeżeniem ust.1.”

6) w § 13 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Właściciele nieruchomości posiadający przydomową
oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do opróżniania osadników z osadów ściekowych w instalacjach
przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni,
nie rzadziej niż raz na 2 lata.”

Samorządy otrzymały od Ministerstwa Infrastruktury narzędzia do kontroli, czy mieszkańcy opróżniają szamba zgodnie z przepisami i czy mają podpisane umowy z firmami asenizacyjnymi – informuje Prawo.pl. Jeśli gmina nie wywiąże się z tych obowiązków do 2028 r., może otrzymać wysoką karę finansową.

Nowelizacja ma uchronić Polskę przed wysokimi karami
Nowelizacja ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw jest konieczna, bo w maju 2020 r. Komisja Europejska wskazała, że Polska nie wdrożyła w prawidłowy sposób tzw. dyrektywy ściekowej. Jeśli Polska nie wdroży środków naprawczych, aby sprostać wymaganiom UE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może nałożyć na Polskę dotkliwe kary finansowe. Procedurą naruszeniową objętych jest 1285 aglomeracji na 1587 ujętych w piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ściegów Komunalnych.

Zgodnie z dyrektywą 91/271/EWG polskie prawo ma doprecyzować procedury związane z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnić procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, wprowadzić zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnić odpowiednią jakość oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w zależności od wielkości aglomeracji, a także ustanowić kary administracyjne za naruszenie zobowiązań aglomeracji. Nie tylko Komisja Europejska ma zastrzeżenia co do sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez mieszkańców i bierności w tym temacie gmin. Nieprawidłowości już kilkakrotnie wykazywały kontrole Najwyższej Izby Kontroli.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/obowiazek-oprozniania-szamb-bedzie-kontrolowany-przez-gmine,512719.html

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Szanowni mieszkańcy,
w związku z wejściem w życie zmian w Ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6 ust. 5a , Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), informujemy, iż znowelizowane przepisy nakładają na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia kontroli posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) i z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrolę taką Urząd Gminy ma obowiązek przeprowadzić na każdej nieruchomości co najmniej raz na dwa lata.
Ze względu na powyższe informujemy, że kontrole zarówno w urzędzie jak i w terenie będą przeprowadzać upoważnieni pracownicy i straż gminna. Zakres kontroli będzie obejmował w szczególności:
– sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków, z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
– częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur.

Ponadto informujemy, że właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Gorzyce, z którymi można podpisać umowy.

Urząd Gminy Gorzyce
*Nie dotyczy nieruchomości podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.