30 listopada 2023 roku o godz. 15.30 LX SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII

0
355

Przypominamy że sesje RG Gorzyce można oglądać on-line:
http://gorzyce.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze
zm.), zwołuję na dzień 30 listopada 2023 roku na godz. 15.30 LX SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII
kadencji, która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz zasad poboru tego
podatku od osób fizycznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gorzyce na 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/272/17 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gorzyce lub jej
jednostkom organizacyjnym ze zmianami.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczani dotacji celowej z budżetu gminy dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Gorzyce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad niepublicznymi żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/167/20 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gorzyce.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gorzyce z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
treningowych lub wspomaganych dla mieszkańców Gminy Gorzyce.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/98/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej, na usługi,
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gorzyce nr XXXVI/336/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gorzyce oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Odry na działalność Wójta Gminy Gorzyce.
19. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gorzyce o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Gorzyce w roku szkolnym
2022/2023.
20. Wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce
Piotr Wawrzyczny