Już dziś III Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji – 20.12.2018 r. A na niej podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

0
1290

Ogłoszenia
III Sesja Rady Gminy Gorzyce VIII Kadencji –
20.12.2018 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję na dzień 20 grudnia 2018 r. (czwartek)
na godz. 15.30 III SESJĘ RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji,
która odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2019-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań z zakresu administrowania drogami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzislawskiemu na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Gminie Lubomia na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Ośrodka Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach na 2019 rok oraz określenia szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji celowej na finansowanie inwestycji, realizowanej przez zakład budżetowy – Gminny Ośrodek Turystyki Sportu i Rekreacji „NAUTICA” w Gorzycach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Wodzisław Śl. na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji miastu Jastrzębie – Zdrój na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii dla uczniów Kościoła Zielonoświątkowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 – 2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2018 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2018-2024.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w budżecie Gminy Gorzyce na 2018 rok wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/175/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 września 2016 r., w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gorzyce.
24. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 31.12.2036 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki gruntowej położonej w Gorzycach przy ul. Rybnickiej na okres powyżej 3 lat tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2028 r.
26. Pojęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/288/17 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 września 2017 r w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej 3 lat, nie dłużej niż do 10 lat
27. Wolne wnioski i zapytania.
28. Zamknięcie posiedzenia.